Biocidų autorizacija

Biocidas – tai cheminė medžiaga arba mikroorganizmas, kuris žudo, žaloja arba trukdo augti kitiems organizmams. Biocidai naudojami įvairiose pramonės šakose kenkėjams, įskaitant bakterijas, virusus, grybus, dumblius ir kitus mikroorganizmus, kontroliuoti. Jos taip pat naudojamos medicinoje siekiant kontroliuoti infekcinių ligų plitimą (šaltinis www.terminu-zodynas.lt)

Biocidiniai produktai, kurie yra tiekiami Lietuvos Respublikos vidaus rinkai bei naudojami šalies viduje – turi būti autorizuoti.

Biocidinių produktų tiekimą, gamybą ir naudojimą Lietuvoje ir Europos sąjungoje reglamentuoja 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1).

Lietuvos Respublikoje biocidai yra autorizuojami ir registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 421 įsakymu Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 87-3760 ir aktualiausi pakeitimai).

Kilo klausimų? Susisiekite